Kiểm thử phần mềm (Software Testing) trong Visual Studio 2010

software-testing visual studio

Blog cá nhân được dựng ra đã khá lâu mà vẫn chưa viết được bài nào.Nhân cơ hội dự án đang mất khá nhiều thời gian về mảng kiểm thử phần mềm.Hôm nay mình thử nghiên cứu các tính năng của Visual Studio 2010 về mảng testing này.Đây là bài đầu tiên trong loạt bài về các công cụ và kỹ thuật testing sử dụng trong Visual Studio 2010, TFS 2010.Các bài viết bao … [Read more...]