So sánh tốc độ List collection và HashSet collection trong C#

ListHashSet

Mở đầu Lâu nay khi lập trình chúng ta chủ yếu sử dụng kiểu dữ liệu List để thao tác với các collection, mặc dù đây không phải là kiểu collection duy nhất trong .NET nhưng các lập trình viên đã quá quen thuộc với việc sử dụng kiểu List nên thói quen này không phải dễ thay đổi.Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng so sánh tốc độ của kiểu List và HashSet (một kiểu collection … [Read more...]